Posts Tagged ‘innovaatio’

Tekesin innovaatioseteli

2.10.2016

Tekesin innovaatioseteli on pk-yrityksille suunnattu rahoitusmalli, jota on tarkoitus käyttää tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämiseen. Setelillä yritys voi ostaa ulkopuolista osaamista hankkeisiinsa. Homma toimii siten, että ensin määritellään, mitä ollaan tekemässä. Tämän jälkeen hankkeesta lähetetään anomus Tekesille, josta saa tukea korkeintaan 5000 €. Laskutusvaiheessa palveluntuottaja laskuttaa korkeintaan maksimisumman Tekesiltä ja mahdollisesta ylimenevästä vastaa hankkeen ostanut osapuoli.

RD Velho on valittu hankkeeseen palveluntarjoajaksi, joten nyt on pienemmillä yrityksillä oivallinen mahdollisuus tehdä pakkauksiin liittyvä kehityshanke. Kentällä kiertäessä olen huomannut monissa yrityksissä tilanteen, jossa arvellaan, että pakkauksia tai pakkausprosessia kehittämällä saataisiin jotain hyötyjä aikaiseksi, mutta hankkeen konkreettiset edut ja tekemisen vaiheet ovat epäselviä. Innovaatioseteli soveltuu erinomaisesti juuri tällaisen tilanteen selvittelyyn.

Vahva veikkaus on, että rahaa ei ole tarjolla mittaamattomasti ja nopeimmat ovat asialla ensimmäisinä. Mikäli asia herättää kiinnostusta, kannattaa ottaa pikapuoliin yhteyttä.

Lisätietoja asiasta löytyy täältä: http://www.rdvelho.com/fi/ajankohtaista/516-innovaatiosetelilla-uutta-osaamista-kayttoosi

Tekes-tukea.

Tekes-tukea.

Innovaatiot pakkaussuunnittelussa

5.6.2016

Innovaatioista on LinkedInissä hauska kirjoitus. Jutun perusviesti oli, että isot lääkefirmat eivät halua innovatiivisia pakkauksia, vaan säilyttää vanhan tyylin vähän paranneltuna, mutta haluavat silti aloittaa innovaatiohankkeita. Onneksi kaikilla aloilla ei ole tällaista toimintamallia ja olenkin päässyt työuran aikana mukaan muutamaan hankkeeseen, jossa on kehitelty täysin uudenlainen pakkaustapa.

Tuotekehitys voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen:

  • teknologiakehitys
  • tuotteistaminen
  • toimitussuunnittelu
  • ylläpito

Suurin osa tuotekehitystyöstä lienee tuotteistamisvaihetta.  Siinä on olemassa teknologia, jota hyödynnetään ja suunnitellaan tuote, jota voidaan toimittaa asiakkaille. Näissä hankkeissa on tiukat aikataulut, eikä aikataulussa pysyminen mahdollista sellaisten ratkaisujen kokeilua, joissa epäonnistuminen on todennäköistä. Joudutaan turvautumaan tunnettuun tekniikkaan, jolloin innovaatiota ei synny.

Innovatiivisille tuloksille on kokemukseni mukaan yhteistä, että ne tehdään omana projektinaan. RD Velhon pakkaussuunnittelutiimissä on koeteltu tekniikkaa, jossa uudenlaista pakkaustapaa kokeillaan olemassa olevaan tuotteeseen ja tuotantoon. Ensimmäisessä vaiheessa joukko suunnittelijoita kehittää itsenäisesti uusia ajatuksia, millainen pakkaus voisi olla. Tämän jälkeen ideat esitellään ryhmälle ja niitä jatkojalostetaan. Parhaat ideat viedään protoasteelle ja todennetaan toimivuus.

Protoilun jälkeen voidaan toteuttaa koelähetykset ja saada kentältä palautetta pakkausten toimivuudesta. Kun ideaa kokeillaan tuotannossa olevalle tuotteelle, saadaan pilotointi järjestettyä tehokkaasti. Tuotekehityshankkeissahan tuotanto lähtee yleensä aika hitaasti käyntiin, jolloin palautteen saaminen kestää turhan pitkään.

Innovaatioprojektit kannattaakin eriyttää omiksi hankkeikseen ja todentaa niiden toimivuus olemassa olevan tuotannon kanssa. Kun hankkeesta on saatu hyviä tuloksia, voidaan ideaa hyödyntää menestyksekkäästi seuraavassa tuotekehityshankkeessa.

Innovaatiot tulevat harvoin välähdyksinä.

Innovaatiot tulevat harvoin välähdyksinä.

Pakkauslaakso -ekosysteemin tapaaminen

7.5.2016

Pakkauslaakso -ekosysteemin kokous keräsi pakkausalan ihmisiä koolle keskiviikkona 4.5.2016 Pöyryn tiloihin Vantaalle. Ekosysteemin tavoitteena on koota yhteen suomalaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kehittämään pakkausalaa. Yhteistyön avulla voidaan muodostaa ketjuja perustutkimuksesta ja innovoinnista aina kaupallistamiseen saakka. Tällä tavoin voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja skaalata sitä kansainvälisille markkinoille.

Tekes on nostanut kuusi osa-aluetta biotalouden vientitähdiksi, josta pitäisi syntyä megaluokan liiketoimintoja, jotka uudistavat suomalaisia elinkeinoja. Pakkausalalla on tunnistettu mahdollisuus yhdistää metsäteollisuuden tuotteet, älykkyys ja digitaaliset palvelut uudenlaisiksi pakkausalan toiminnoiksi. Pakkauslaakso -ekosysteemin tehtävänä on konkretisoida tätä.

Tällä hetkellä tavoitteena on löytää yrityksiä, jotka haluavat mukaan kehittämään toimintaansa yhdessä muiden kanssa. Pakkauslaakso-hankkeelle on myönnetty Tekes-rahoitusta esiselvitykseen, jonka tuottama materiaali jaettiin osallistujille. Materiaali on julkista, mutta en onnistunut löytämään sitä sähköisenä versiona (tässäkin kai haetaan nostetta paperiteollisuudelle). Toisen vaiheen rahoitushakemus on tarkoitus jättää syksyllä. Siihen mennessä ekosysteemin pitäisi muodostaa näkemys, mitkä ovat kärkihankkeita, joita lähdetään edistämään.

Pakkauslaakso on muotoillut missiokseen seuraavaa:

Pakkauslaaksosta muodostuu virtuaalinen ja fyysinen kokonaisuus tukemaan Suomen pakkausalaa

Onnistuakseen hankkeen osallistujien tulee löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joista kuluttajat ja teollisuuden asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Tämä lienee vaikeinta, mutta kun siinä on onnistuttu, voidaan katsoa, millaista osaamista näiden palveluiden tuottamiseen tarvitaan. Osaamisen kehittämiseen on verkosto mainio työkalu, sillä ekosysteemin idea on törmäyttää erilaisia yrityksiä, jotka yhdessä kehittävät kokonaisuuksia. Tällä tavoin suomalaiset yritykset voivat saada aikaan jotain uutta ja erilaista, jolla pärjätään globaaleilla markkinoilla.

Ekosysteemi ei ole vielä valmis, vaan keskiviikon tapaaminen oli vasta aloitus. Mikäli ekosysteemi kiinnostaa, ehti siihen vielä hyvin mukaan. Tietoa on vielä jaossa kovin niukasti, mutta toivottavasti Pakkauslaakso saa pikapuoliin jonkinlaisen nettisivun, jossa taustoista ja tulevista tapahtumista kerrotaan.

Tapahtumasta otettu kuva löytyy sosiaalisesta mediasta. RD Velho edustus näkyy ihan etualalla, kun Marvacon Kai Lankinen ikuisti osanottajajoukon tweettiin.

Innovointi

29.12.2013

Kehitystyö on nimensä mukaan työtä. Hyvät ideat harvoin ovat suoraan toteutuskelpoisia, vaan käyttöönotossa tarvitaan useita iteraatiokierroksia ja työssä joudutaan ratkomaan ongelmia, joita ei alussa tiedetty olevankaan. Kehitystyön luonteeseen kuuluu myös epäonnistuminen. Läheskään aina hyvät ideat eivät kanna loppuun asti, vaan suunnittelutyön edetessä havaitaan idean toteuttamiskelvottomuus.

Pakkaussuunnittelu päästään testaamaan ja viimeistelemään tuotekehitysprojekteissa siinä vaiheessa, kun tuote on niin pitkällä, että siitä on fyysisiä malleja olemassa. Muovituotteiden osalta vaaditaan vielä muotilla tehdyt muovit, jotta ne toimivat testeissä oikealla tavalla. Tässä vaiheessa ollaan niin lähellä tuotteen päätymistä valmistukseen, että pakkaussuunnittelun epäonnistuminen aiheuttaisi suuria ongelmia tuotannon käynnistyksessä.

Menestyneimmät kehityshankkeet, joissa olen ollut mukana, on tehty tuotannossa olevalle tuotteelle. Tällä tavoin voidaan pakkaus testata huolella ilman tuotekehityksen aikataulupaineita. Tuotteita on myös saatavilla testeihin silloin, kun niitä tarvitaan. Merkittävä hyöty pakkauksen suunittelusta olemassaolevaan tuotteeseen on realistisen vertailukohdan saaminen pakkaukselle. Uutta pakkausta voidaan suoraan verrata vanhaan niin hinnaltaan, mitoiltaan, suojaavuudeltaan kuin pakattavuudeltaankin.

Kehitysprojektin päästyä siihen pisteeseen, että testattu tekniikka on todettu toimivaksi, voidaan se pilottikäyttää tuotannossa. Näin saadaan käytännön kokemukset toimivuudesta toimitusketjussa. Pilotoinnin jälkeen voidaan uutta tapaa soveltaa seuraaviin tuotekehitysprojekteihin. Kun perusongelmat on ratkottu voidaan luottavaisin mielin toteuttaa konsepti tiukassa tuotekehityksen aikataulussa.

Innovaatio taantuman sivutuotteena

5.8.2012

Kesäloma tuli suoritetuksi, joten on aika jälleen keskittyä täydellä tarmolla pakkausalan tapahtumiin. Kesän aikana taloudellinen epävarmuus ei juurikaan hälventynyt.Talouden epävarmuus ei ole yksinomaan negatiivinen asia, sillä silloin kustannuksia katsotaan poikkeuksellisen tarkasti. Tarkka kustannusjahti johtaa siihen, että totuttuja toimintatapoja joudutaan kyseenalaistamaan.

Paine saada kustannuksia alemmaksi johtaa usein tuotteiden ja toimintatapojen kehittymiseen. Materiaalipuolella tämä useimmiten tarkoittaa tuotteita, joilla saavutetaan entisenlaiset ominaisuudet vähemmällä raaka-aineen määrällä. Yleisimmin uusien materiaalien etuna on aiempaa vastaavat ominaisuudet kevyemmällä tai heikkolaatuisemmalla raaka-aineella.

Esimerkiksi ensikuidun korvaaminen kierrätetyllä kuidulla pienentää aaltopahvin hintaa. Mikäli halutut ominaisuudet voidaan säilyttää raaka-aineen vaihdoksesta huolimatta, laskee hinta olennaisesti. Muovimateriaalien kehittämisellä pyritään saavuttamaan halutut ominaisuudet ohuemmilla materiaalivahvuuksilla. Uskoisin, että kiristyvä markkinatilanne on merkittävä syy siihen, että tämäntyyppistä kehitystä tapahtuu kiihtyvällä tahdilla. Uusien tuotteiden avulla valmistaja kykenee tarjoamaan pakkaukset asiakkaalleen halvemmalla säilyttäen kuitenkin oman katteensa riittävällä tasolla. Yleensä tuotekehityksestä tulevissa uusissa materiaaleissa on huolella harkittuja ominaisuuksia, joiden hyödyntämisestä saavat hyötyä kaikki osapuolet.

Lähtökohtana näissä kehitysmalleissa on yleensä raha ja nimenomaan materiaalikustannus. Hyötyjä tulee kuitenkin muualtakin, sillä materiaalien keventäminen johtaa usein kuljetuskustannusten pienenemiseen. Ympäristönäkökulmia ei pidä myöskään unohtaa. Pelkästään materiaalikustannusten tuijottaminen johtaakin virheelliseen lopputulokseen hyötyjen analysoinnissa. Vertailuun kannattaakin aina sisällyttää myös pakkaustyö, kuljetus ja mahdolliset kierrätysmaksut.

Timantti syntyy paineen alla!

Uudenlainen pakkaus kengille

9.5.2010

Puma on  teettänyt laajamittaisen kehitystyön, jotta kenkien pakkaus ei rasittaisi ympäristöä yhtä paljon kuin aiemmin. Oletettavasti pakkausten hintaa on myös samalla saatu pienennettyä, mikä lienee vähintään yhtä tärkeä ajuri projektille. Uudenlainen pakkaus on tarkoitus ottaa käyttöön 2011.

Ideoinnin tuloksena on pakkaus, jossa on 65 % vähemmän pahvia, kuin vanhassa. Lisäksi laatikko on korvattu kudotulla muovipussilla, joka toimii kauppakassina ja kenkien suojapussina myöhemmässä käytössä. Tuotantoprosessissa kuluu 60% vähemmän energiaa kuin aiemmin.

Tämä kehityshanke on erinomainen esimerkki, millaisia tuloksia saadaan aikaan, kun luovutaan perinteisestä ajattelusta. Hieman yli vuoden kestäneessä hankkeessa on varmasti ideoitu laajamittaisesti mahdollisuuksia tehdä uudenlainen pakkaus. Hinnallisesti hanke ei ole ollut aivan halpa, mutta lopputulos on sellainen, että työ on ollut kannattavaa.

Olen varma, että teollisuuden parissa voidaan saada vastaavia tuloksia aikaiseksi, mikäli halua on. Tämä vaatii kehitysbudjettiin jonkinlaisen panostuksen ja ennenkaikkea oikean asenteen. Mikäli kehitysprojektiin lähdetään asenteella, että mitään ei saa muuttaan, on lopputulos melko lähellä vanhaa toimintamallia.

Kuva Puman pakkauksesta (lähde:www.lovelypackage.com.)


%d bloggaajaa tykkää tästä: